086.662.7710

HAWA đề xuất giải pháp công nghệ tại diễn đàn APEC trong xác định và xác minh nguồn gốc gỗ & sản phẩm gỗ

Giới thiệu Nền tảng Hệ thống Giải trình và Truy xuất Nguồn gốc Gỗ HAWA DDS

hội thảo ra mắt cơ sở dữ liệu gỗ hợp pháp & bộ chứng từ giải trình gỗ hợp pháp

Hội thảo Khởi động dự án- Phase I

  • 1